Prywatny detektyw Jacek Banaszewski jest licencjonowanym specjalist膮, kt贸ry uko艅czy艂 z wyr贸偶nieniem Szko艂臋 Detektyw贸w w Kielcach, a dodatkowo jest w posiadaniu Security Guarding czyli angielskiej licencji pracownika ochrony. 艢wiadczenie profesjonalnych us艂ug detektywistycznych wymaga zdolno艣ci do wykonywania zada艅 w uci膮偶liwych warunkach, gotowo艣ci do pracy o ka偶dej porze dnia i nocy, oraz bycia na bie偶膮co z aktualnymi nowo艣ciami technicznymi i przepisami prawa.

BIURO DETEKTYWISTYCZNE

Detektyw Jacek Banaszewski

Zawodowa dzia艂alno艣膰 detektywistyczna to rezultat specjalistycznego przygotowania, wnikliwo艣ci i efektywnych dzia艂a艅 operacyjnych. Detektyw z du偶膮 praktyk膮 zawodow膮 i solidnym wykszta艂ceniem to z pewno艣ci膮 osoba godna zaufania i oferuj膮ca wysokiej jako艣ci us艂ugi.

Kontakt z detektywem

Korzystanie z us艂ug polecanego, skutecznego detektywa to gwarancja pomocy w sprawach karnych, rozwodowych, poszukiwaniu os贸b zaginionych, a tak偶e rzetelnego doradztwa w zakresie informatyki 艣ledczej i wykrywania pods艂uch贸w. Detektyw Jacek Banaszewski z 艁odzi zapewnia pe艂en profesjonalizm, dyskrecj臋 i skuteczno艣膰 dzia艂a艅.

Historia:

Kiedy w 2008 roku w Komendzie Wojew贸dzkiej Policji w Katowicach zdawa艂em egzamin poprzedzaj膮cy otrzymanie licencji uprawniaj膮cej do wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej w zakresie 艣wiadczenia us艂ug detektywistycznych, pracowa艂em jeszcze w sektorze bezpiecze艅stwa w Wielkiej Brytanii. Identyfikowa艂em naruszenia bezpiecze艅stwa, dzia艂ania nieuprawnione tudzie偶 istnienie podejrzenia pope艂nienia przest臋pstwa oraz zagro偶enia mienia, a tak偶e 偶ycia i zdrowia pracownik贸w i klient贸w instytucji w kt贸rej by艂em zatrudniony.

Z zaanga偶owaniem ujawnia艂em podejrzenia pope艂nienia oszustwa wewn臋trznego lub zewn臋trznego, a tak偶e nadu偶ycia pracownik贸w doprowadzaj膮c m.in. do zatrzymania i aresztowania postawionego wysoko w hierarchii firmy menagera, kt贸ry dopu艣ci艂 si臋 kradzie偶y aktyw贸w rzeczowych. W ramach obowi膮zk贸w s艂u偶bowych wsp贸艂pracowa艂em z organami 艣cigania.

Rozpoznawa艂em nieautoryzowane dzia艂ania oraz inne naruszenia przepis贸w wewn臋trznych i nieprzestrzeganie przepis贸w prawa. Wykaza艂em si臋 najwy偶sz膮 wydajno艣ci膮 w wykrywaniu i przeciwdzia艂aniu pope艂nianiu przest臋pstw, co wi膮za艂o si臋 z jednej strony z uznaniem ze strony pracodawcy, z drugiej za艣 鈥瀗iezadowoleniem鈥 przest臋pc贸w. Ponadprzeci臋tne wyniki swojej pracy przep艂aci艂em do艣wiadczeniem utraty w艂asnego bezpiecze艅stwa, otrzymywa艂em pogr贸偶ki i zosta艂em napadni臋ty. By艂o to wielkie wyzwanie a zarazem wielkie do艣wiadczenie dla przysz艂ego w艂a艣ciciela biura detektywistycznego.

Kodeks etyki detektywa:

Zaw贸d detektywa istnieje formalnie od 2001r., kiedy to ustanowiony zosta艂 Ustaw膮 z dnia 6 lipca 2001r. o Us艂ugach Detektywistycznych. Mimo tak kr贸tkiego istnienia, zgodnie z opini膮 wielu prawnik贸w*, zaw贸d detektywa sta艂 si臋 nieformalnym zawodem zaufania publicznego si臋ga bowiem cz臋sto w najbardziej intymn膮 sfer臋 ludzkiej prywatno艣ci. Dzieje si臋 tak r贸wnie偶 dlatego, 偶e detektyw pe艂ni szczeg贸ln膮 rol臋 s艂u偶膮c spo艂ecze艅stwu, wype艂niaj膮c luk臋 pomi臋dzy zadaniami organ贸w pa艅stwa a zapotrzebowaniem na ochron臋 praw i interes贸w jednostki. Dlatego oczywistym jest, 偶e zawarte w niniejszym Kodeksie zasady etyki s艂u偶y膰 maj膮 w艂a艣ciwemu wype艂nianiu zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w w/w Ustawy. Klient musi by膰 przekonany, 偶e jego sprawa zostanie potraktowana przez detektywa profesjonalnie i zgodnie z liter膮 prawa.

§ 1

Detektyw w swojej dzia艂alno艣ci zobowi膮zany jest kierowa膰 si臋 wyznacznikami profesjonalnego dzia艂ania, kt贸re stanowi膮 przepisy prawa ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem Ustawy o Us艂ugach Detektywistycznych, postanowie艅 zawartych w niniejszym Kodeksie oraz Statutu i uchwa艂 PSLD. Jego obowi膮zkiem jest sumienne wykonywanie swojego zawodu, dba艂o艣膰 o czysto艣膰 szereg贸w oraz przestrzeganie obowi膮zuj膮cych norm moralnych i etycznych, zar贸wno zawodowych jak i og贸lnych.

§ 2

Kodeks etyki Detektywa obowi膮zuje licencjonowanych detektyw贸w polskich zrzeszonych w PSLD.

§ 3

Detektywi w swojej dzia艂alno艣ci zobowi膮zani s膮 do:

 • Kierowania si臋 przepisami prawa, normami moralnymi i etycznymi oraz dbania o ich przestrzeganie przez wszystkie osoby wykonuj膮ce zlecenie na rzecz klienta.
 • Kierowania si臋 zasadami rzetelno艣ci, skuteczno艣ci, bezstronno艣ci, uczciwo艣ci, poufno艣ci i lojalno艣ci wobec klient贸w
 • Unikania konfliktu interes贸w, traktowanie tego jako podstawowego obowi膮zku detektywa wobec os贸b powierzaj膮cych mu prowadzenie swoich spraw
 • Nieprzyjmowania zlece艅 w膮tpliwych moralnie, maj膮cych na celu u艂atwianie pope艂nienie przest臋pstwa lub ukrycia jego pope艂nienia
 • Stania na stra偶y godno艣ci zawodu detektywa, tworzenie jego pozytywnego wizerunku w spo艂ecze艅stwie
 • Reagowania na nieprawid艂owe praktyki detektywistyczne wykonywane przez detektyw贸w zrzeszonych w PSLD, detektyw贸w niezrzeszonych jak i osoby nie posiadaj膮ce licencji detektywa
 • Preferowania w wykonywanej przez siebie pracy profesjonalizmu i wysokiej jej jako艣ci
 • Realistycznego oferowania us艂ug
 • Przestrzegania obowi膮zku zachowania tajemnicy zawodowej przez siebie i swoich wsp贸艂pracownik贸w w stosunku do wszystkich informacji uzyskanych od zleceniodawcy oraz pozyskanych w trakcie realizacji zlecenia, traktowanie tej zasady jako podstawy zaufania zleceniodawcy do detektywa. R贸wnocze艣nie tajemnica zawodowa nie mo偶e wp艂ywa膰 na ukrywanie dowod贸w pope艂nienia przest臋pstwa lub innych czyn贸w zabronionych a tak偶e umo偶liwia膰 unikni臋cie odpowiedzialno艣ci karnej za czyn dokonany w przesz艂o艣ci lub kt贸ry mia艂by by膰 dokonany w przysz艂o艣ci
 • Uczciwego konkurowania z innymi licencjonowanymi detektywami, preferowania kole偶e艅sko艣ci i zrozumienia we wzajemnych stosunkach
 • S艂u偶enia sobie rad膮 i udzielania wzajemnie pomocy w pracy zawodowej
 • Rozstrzygania wszelkich spor贸w i konflikt贸w mi臋dzy detektywami zgodnie z przyj臋tymi zasadami etycznymi, wy艂膮cznie w oparciu o organy PSLD
 • Dba艂o艣ci o upowszechnianie rzeczywistej wiedzy o zawodzie detektywa i 艣wiadczonych us艂ugach a swoim post臋powaniem i wynikami pracy upowszechnianie pozytywnego wizerunku zawodu w spo艂ecze艅stwie
 • Zach臋cania niezrzeszonych w PSLD licencjonowanych detektyw贸w do respektowania w dzia艂alno艣ci zawodowej przyj臋tych przez PSLD norm etycznych

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym kodeksem dzia艂ania detektywa oparte by膰 winny nie tylko na przepisach prawa ale tak偶e na jego wewn臋trznych przekonaniach stanowi膮cych wyznaczniki profesjonalnego i etycznego dzia艂ania w realizowanych zleceniach.

§ 5

Udowodnione, ra偶膮ce nieprzestrzeganie zasad etyki przez licencjonowanego detektywa zrzeszonego w PSLD stanowi膰 mo偶e podstaw臋 do skierowania sprawy przez ka偶dego cz艂onka PSLD do S膮du Dyscyplinarnego, kt贸ry zgodnie ze Statutem PSLD czuwa nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej obj臋tych niniejszym kodeksem.

§ 6

Kodeks etyczny wchodzi w 偶ycie z dniem 15.06.2010r. zatwierdzony przez Walne Zebranie Cz艂onk贸w Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektyw贸w.


* Tomasz Aleksandrowicz, Jerzy Konieczny, Anna Konik 鈥 Podstawy Detektywistyki 鈥 Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 鈥 Warszawa 2008